Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι μελέτες για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι οι πλέον περιζήτητες στην αγορά διότι αφενός επιτυγχάνουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης έως και 40% και κατ’ επέκταση εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της και αφετέρου έχουν αρκετά μικρό χρόνο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης.

Οι μελέτες αυτού του είδους στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης καύσιμων υλών και ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν την άριστη διανομή των ενεργειακών αναγκών. Πραγματοποιώντας μια μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακό επίπεδο εξετάζουμε το κέλυφος, τα ηλεκτρικά συστήματα, τα συστήματα φωτισμού και κλιματισμού.

Από την άλλη μεριά, η εξοικονόμηση ενέργειας σε παραγωγικές διεργασίες εξετάζει την ενεργειακή ολοκλήρωση της διεργασίας μέσω συστημάτων ανάκτησης της θερμότητας και συστημάτων συμπαραγωγής.