Πιστοποιήσεις μηχανημάτων

Συμμόρφωση CE

Η σήμανση CE συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της.

Όταν τοποθετούμε τη σήμανση CE σε προϊόντα, αυτό αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την τοποθετεί ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.

Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE, εκτός εάν τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει στοιχείων µη συµµόρφωσης του προϊόντος

Εξυπακούεται, ότι πρέπει να τοποθετούμε την σήμανση CE με ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο. Την τοποθετούμε βασικά σε κάθε συσκευή ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας – συσκευασία/οδηγίες χρήσης/πιστοποιητικό εγγύησης.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική, μεταξύ άλλων στις οικογένειες προϊόντων που φαίνονται στην παρακάτω λίστα.

 • Μηχανήματα
 • Εξοπλισμός υπό πίεση
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Παιχνίδια
 • Ηλεκτρολογικό υλικό

Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν τεχνικό φάκελο, στον οποίο περιέχονται η μελέτη του προϊόντος, η μελέτη επικινδυνότητας, τα τεχνικά σχέδια, τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, κατάλογος Εναρμονισμένων Προτύπων, αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικά υλικών η δήλωση συμμόρφωσης.

Συνεπώς, πρέπει να καταρτίζουμε πλήρης τεχνικούς φακέλους με σχέδια και μελέτη του προϊόντος. Στις οδηγίες χρήσης εκπονούμε τρισδιάστατα επεξηγηματικά σχέδια για την καλύτερη κατανόηση και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Στην Enermech, έχουμε εκπονήσει σχέδια και συντάξει φακέλους συμμόρφωσης CE για πλήθος μηχανημάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:

 • Συστήματα καθαρισμού νερού
 • Μετρητικό όργανο ποιοτικού ελέγχου πλαστικών σωλήνων
 • Μηχανήματα παραγωγής συνθετικών υλικών
 • Μηχανήματα ελαιουργείου: (Αναβατόριο, αποφυλλωτήριο, ζυμωτήριο, ζυγιστικά κ.α)
 • Γεωργικά μηχανήματα: Θρυμματιστής κλαδιών, τουρμπίνα ψεκασμού για γεωργικό ελκυστήρα
 • Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων: Σπαστήρες, ταινιόδρομοι, ξηραντήρια, αποφλοιωτήρια, βραστήρες, κοχλίες κ.α
 • Καλάθι ανύψωσης προσωπικού
 • Λέβητας βιομάζας
 • Μηχανήματα μορφοποίησης σιδήρου οπλισμού
 • Κτηνοτροφικά μηχανήματα
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας
 • Μηχανήματα ζυθοποιίας
 • Ξενοδοχειακός εξοπλισμός κ.α
Σήμανση CE από την Enermech