Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Αντίστοιχα, και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο τεχνικός ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους, και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και της πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Βασικό μέλημα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι να εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Για το σκοπό αυτό επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν οριστεί από την επιθεώρηση εργασίας.

Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.

Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
Συντάσσει τις οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών και ενημερώνει τους εργαζόμενους επ’ αυτών.

Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων.

Διερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 15, του Ν3850/2010.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον εργοδότη για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες.

Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάσσεται, η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν. 3850/2010. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επαγγελματικό/επιχειρησιακό απόρρητο.

  • Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
  • Εκπαίδευση
  • Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης
  • Μετρήσεις παραγόντων
  • Συντονιστής ασφαλείας

Διαθέτουμε περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρία και 2500 ώρες στο πεδίο, σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον επιχειρήσεων Α κατηγορίας επικινδυνότητας.

Επειδή στην Enermech σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και πιστοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό, γνωρίζουμε την πηγή του τεχνικού κινδύνου και έτσι μπορούμε να προτείνουμε στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις που μειώνουν στην πράξη τον επαγγελματικό κίνδυνο ενώ παράλληλα βελτιώνουν την παραγωγική διαδικασία.

Διαθέτουμε εμπειρία σε ένα ευρύ πεδίο επιχειρήσεων όπως ξενοδοχεία, συσκευαστήρια, εμφιαλωτήρια, εργοστάσια παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, ξυλουργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιοτεχνίες μορφοποίησης γυαλιού, παραγωγής σκυροδέματος, μηχανουργεία, μορφοποίησης σιδήρου, εμπορίου κ.α.